TILBAGE TIL TOFTEBERG.DK

Per (Peder) Vinter til Nandrups efterkommere

 

De tegnede adelsvåben er taget fra siden http://www.svenskadel.nu/Danheralds/

Per Vinter til Nandrups våbenmærke.


Spend-slægtens våbenmærke. Klik på billederne nedenunder for forstørrelse.
Coat of arms - Spend

Vinranke-Munks våbenmærke

 

Winther

Nedenstående stamtavle stammer fra Poul Verner Christiansens hjemmeside.
Mange af mine oplysninger om den ældste Wintherslægt i Slet herred skyldes P. V. Christiansens arbejde, hvilket jeg skylder ham en stor tak for. Jeg henviser til Personalhistorisk tidsskrift 1999 og 2000 samt til hjemmesiden.

Winthere i Slet herred skulle alle nedstamme fra Asser Vintersen, så jeg håber, at jeg hen ad vejen kan finde forbindelsen til den ældste Winther, jeg har, Christen Winther født 1613, død 1688 i Næsborg. P. V. Christiansen har ham ikke noget sted. Da der godt kan være børn af familien, der ikke er omtalt nogen steder og derfor er ukendte nu, vil jeg betragte det som sandsynligt, at familiens forfædre er Asser Vintersens efterkommere.
Stamtavlen stopper der, hvor det kun er de norske efterkommere af familien, der står i den.

Generation 1.


Generation 1.

1.0.
Asser Vintersen (Vinter)
Født omkring 1345-1350.
Død efter 1420.
Asser var eier av Vodstrup i Mors, Jylland.
Gift _____med
Mikkelsdatter Spend
Født 1355-1358, Tødsø, Danmark..
Død efter 1423, Vodstrup, Mors, Jylland..

Børn af Asser Vintersen (Vinter) og Mikkelsdatter Spend:
2.1.
Peder (Per) Assersen Vinter, f. omkr. 1377, Jylland., d. eft. 1460, Jylland.

Generation 2.

2.1.
Peder (Per) Assersen Vinter
Født omkring 1377, Vodstrup ved Nykøbing Mors, Jylland..
Død efter 1460, Nandrup i/på Mors, Jylland..
Peder var væbner/godseier til Nandrup i/på Mors.
Gift _____med
Isaksdatter Plogmand
Født omkring 1380.
Datter af Isak Jonsen Plogmand og Anne Mikkelsdatter.
Børn af Peder (Per) Assersen Vinter og Isaksdatter Plogmand:
3.2.
Anders Plogmand, d. eft. 1465, Jylland.

Generation 3.

3.2.
Anders Plogmand
Død efter 1465, Næsborg, Aalborg, Jylland..
Anders var godsejer til Næsborg i Slet herred i Aalborg amt i Jylland.
Bondeslægten Winther i Næsborg havde en forfader, som hed Anders Plogmand. Det fremlagde de flere gange bevis for på Slet herredsting, og i 1577 også på Viborg Landsting. Deres trumf var et tingsvidne af Slet herredsting 1556, hvor 24 mand bevidner at have set, at Anders Winther fremlagde »en gammel kirkebog«, hvorfra Næsborg kirkes jordebog anno 1465 citeres. Ifølge denne havde Anders Plogmand skænket 2 af de 4 ejendomme, kirken besad i sognet. Den ene, »et stub jord, kaldet Kirketorp«, gav anledning til strid, for der stod om den: »och schall hand och hans sande Arffuinger raade for huoe der schall haffue samme jord«, og heri lagde Anders Plogmands »sande arvinger«, at de skulle have indfæstningen ved fæsterskifte, mens kirkeværgen mente, den skulle tilfalde kirken. Vi skal ikke her blande os i det spørgsmål, blot sende en venlig tanke til kirkens folk for deres ihærdighed, for det er den, vi kan takke for oplysningen om, at Anders Winthers »forfæderne« var Anders Plogmand, om hvem vi samtidig, implicit, erfarer, at han var en bonde af et vist format, siden han kunne give sådanne gaver. Hvornår han levede, røbes ikke direkte, men i kirkens jordebog anno 1465 figurerede hans to donationer, og da den slags vel oftest hører en mere fremskreden alder til, kan vi nok med rimelighed ansætte hans levetid til første halvdel af 1400-tallet.1
     Væbneren Anders Plogmand levede i Næsborg i begyndelsen af 1400-tallet, hele vejen knyttet til det samme betydelige selveje, som må være identisk med det, som Jens Nielsen Munk skrev sig til i 1404. Anders Vinters selveje på 9 gårde er ganske simpelt det eneste i Næsborg, der matcher et væbnergods. Det må via en datter (måske en sønnedatter) af Jens Nielsen være kommet til væbneren Anders Plogmand (som førte sin mors slægtsnavn, og hvis far var en Vinter fra Mors), som i løbet af 1400-tallet må have mistet sin »frihed«, antagelig fordi den gik i glemmebogen ved at væbnertjenesten fra stedet ophørte.2
     Anders Plogmand overtog, formentlig før 1418, gods i Næsborg som må have været identisk med det, Jens Nielsen (Munk) skrev sig til i 1404.1
     Godsets omfang må vi slutte os til ud fra det gods, som Anders Plogmands sønnesønner havde skøde på i det efterfølgende århundrede, og det var i alt 9 gårde.1

Gift _____med
Datter af Niels Jensen.
Antagelig en datter (eller sønnedatter) af Jens Nielsen (Munk) af Visborg og Næsborg.

Børn af Anders Plogmand og _____:
4.3.
Niels Winther


Generation 4.

4.3.
Niels Winther

Anders og Niels Winther
, som levede ca. 1485-1565/70, var 3. generation i Næsborg.1
Deres far må være den Niels Winther, som gamle mænd i sognet omtaler i et tingsvidne fra 1526, men som ellers ikke er kendt.1

Børn af Niels Winther og _____:
5.4.
Anders Winther, d. omkr. 1565
6.4.
Niels Winther, f. omkr. 1482, Jylland., d. omkr. 1555


Generation 5.

5.4.
Anders Winther
Død omkring 1565
     Anders Winthers sociale status fremgår af følgende korte signalement. I 1515 blev han medlem af det eksklusive Guds Legems Lav i Aalborg. I 1519 var han udpeget som »lovhøring«, da herredsfoged Peder Selgensen på kronens vegne indværgede alt krongods i Slet herred. I 1520 fik han af kongen livsbrev på en ålegård ved Kiels å. I 1531 fik han af hr. Niels Lauridsen i Ulstrup pant i Bundgård i Gersbøl (Snedsted sogn) og Tøttrupgård (Hørdum sogn), begge i Hassing herred i Thy »for siusinde tiuffue och 14 mark«. I 1541 tildømtes Anders Winther de to gårde. Ridemændene i hans brev mod præsten i Ulstrup er alle adelige.3
     I 1534 erklærede han offentligt, »både til Slet herredsting og til sin sognekirke«, at han ville »vove hals og liv, penning og gods til at bortdrive Skipper Klement«, hvad et 24-mands vidne af Slet herredsting 1541 bekræftede og derved banede vej for hans fritagelse for den almindelige konfiskation af selvejet. Hans bror Niels havde ikke taget afstand fra oprøreren (kunne i hvert fald ikke bevise det) og fik sin selvejergård i Næsborg forbrudt, hvorefter Anders indløste den.3
     I 1549 fik han sammen med herredsfoged Peder Selgensen i Lemdrup oprejsningsbrev for »et uretferdiigt vinde, som thee haffde vondett emellom Christen Jensen, borger i Olborg oc Mauris i Møllegaard om nogenn pendinge, som forne Cresten Jenssen skulle haffue annamett aff bisp Jens (Beldenak) aff Fyenn, att skulle haffue friiet forne Mauris samme Møllegaardt«. Det drejer sig om en vanskeligt gennemskuelig sag om køb af en gård under Vitskøl kloster, ved hjælp af stråmænd.3
     I 1553 gav han sin bror Niels skøde på den gård, han [broren Niels] havde forbrudt i Skipper Klement-fejden, fulgte imidlertid ikke almindelig procedure for selvejere (lovbydning og læsning ved herredstinget), men adelsmænds praksis med et åbent beseglet brev med to gode mænds segl under, nemlig velb. Niels Rosenkrantz til Rydhave og Niels Madsen (Skade) til Skobelgård. Dette skøde stadfæster Frederik II under den 18. nov. 1567 (Kancelliets Brevbøger).3

Børn af Anders Winther og _____:
7.5.
Søren Andersen Winther, d. omkr. 1600

6.4.
Niels Winther
Født omkring 1482, Næsborg ved Løgstør i Aalborg amt, Jylland..
Død omkring 1555.
Gårdeier i Næsborg ved Løgstør i Aalborg amt, Jylland.

Børn af Niels Winther og _____:
8.6.
Niels Nielsen Winther, f. omkr. 1509, Jylland.

Generation 6.

7.5.
Søren Andersen Winther
Død omkring 1600.

Børn af Søren Andersen Winther og _____:
9.7.
Niels Sørensen Munk, d. omkr. 1660

8.6.
Niels Nielsen Winther
Født omkring 1509-1512, Næsborg ved Løgstør i Aalborg amt, Jylland..

Børn af Niels Nielsen Winther og _____:
10.8.
Peder Winther, d. omkr. 1590

Generation 7.

9.7.
Niels Sørensen Munk
Død omkring 1660.

10.8.
Peder Winther
Død omkring 1590
     Af Winther slægten i Slet herred.

Gift _____med
Kirsten Jensdatter
Hendes skifte er indført «efter en genpart» i Fleskum herred tingbog for 1641.

[Gift 1° med Peder Winther (d. omkr. 1590); Gift 2° med Peder Munk (d. omkr. 1629)].
Børn af Peder Winther og Kirsten Jensdatter:
11.10.
Niels Pedersen Winther, d. omkr. 1630, Ferslev
12.10.
Christen Pedersen Winther, d. omkr. 1630, Søndertranders
13.10.
Jep Pedersen Winther, d. omkr. 1629, Ferslev sogn
14.10.
Peder Pedersen Winther, f. omkr. 1590, d. 1660

Generation 8.

11.10.
Niels Pedersen Winther
Død omkring 1630, Ferslev
Fæster af krongård i Ferslev fra ca. 1605.
Gift _____med
Berete Poulsdatter
     Endnu 1660 sad hun som enke på gården i Ferslev.

[Gift 1° med Niels Pedersen Winther (d. omkr. 1630); Gift 2° med Anders Nielsen].
Børn af Niels Pedersen Winther og Berete Poulsdatter:
15.11.
Peder Nielsen Winther, f. omkr. 1607, (Ferslev), d. omkr. 1662, Volsted
16.11.
Poul Nielsen Winther, f. eft. 1607, (Ferslev), d. eft. 1662
17.11.
Maren Nielsdatter Winther, f. eft. 1607, (Ferslev)
18.11.
Anne Nielsdatter Winther, f. eft. 1607, (Ferslev)
19.11.
Kirsten Nielsdatter Winther, f. eft. 1607, (Ferslev)

12.10.
Christen Pedersen Winther
Død omkring 1630, Søndertranders
Fæster af krongård i Søndertranders.
Gift _____med
Efter mandens død drev hun tilsyneladende gården alene indtil 1650, hvor hun oplod den for sin søn Niels Christensen Winther.
Børn af Christen Pedersen Winther og _____:
20.12.
Niels Christensen Winther, f. før 1630, d. 1684, Søndertranders
21.12.
Anne Christensdatter Winther, f. før 1630

13.10.
Jep Pedersen Winther
Død omkring 1629, Nøtten, Ferslev sogn
Fæster af krongård nr. 2 i Nøtten fra 1621 og sandemand i Fleskum Herred. Om hans uheldige virke som sandemand 1626, se Kr. Værnfelts artikkel, note 1 (Jyske Samlinger, 5 rk. III)
 Skifte 14 jul. 1634
Gift _____med
Kirsten Gregersdatter
Sandsynligvis datter af Gregers Pedersen i Håls og søster til Peder Gregersen i Flamsted. Hun boede endnu i 1660 men sin anden mand på gården i Nøtten.
[Gift 1° med Jep Pedersen Winther (d. omkr. 1629); Gift 2° med Christen Andersen].
Børn af Jep Pedersen Winther og Kirsten Gregersdatter:
22.13.
Peder Ibsen Winther, f. 1615, Nøtten gård i Aalborg., d. omkr. 1690, Nøtten gård i Aalborg.
23.13.
Poul Ibsen Winther, f. eft. 1615, (Nøtten)
24.13.
Christen Ibsen Winther, f. eft. 1615

14.10.
Peder Pedersen Winther
Født omkring 1590
Død 1660, begravet 9 feb. 1660, Gunderup
Boede fra 1622 på krongård i Gunderup by, var desuden ejer af en gård sammesteds.
Gift _____med
Karen Jensdatter
Død 1660, begravet 2 apr. 1660, Gunderup?
Børn af Peder Pedersen Winther og Karen Jensdatter:
25.14.
Peder Pedersen Munk, f. eft. 1615
26.14.
Jens Pedersen Winther, f. omkr. 1635
27.14.
Karen Pedersdatter Winther, f. eft. 1615


Generation 9.

15.11.
Peder Nielsen Winther
Født omkring 1607, (Ferslev)
Død omkring 1662, Volsted
Fæster af krongård i Volsted fra 1632.
Gift _____med
_____
Død før 1660
Børn af Peder Nielsen Winther og _____:
28.15.
Niels Pedersen Winther, f. omkr. 1631, Volsted, d. 1699, Volsted

16.11.
Poul Nielsen Winther
Født efter 1607, (Ferslev)
Død efter 1662
Boede med sin moder på gården i Ferslev 1660. Broderen Peder var værge for ham. Muligvis den Poul Nielsen, som står som fæster af en gård på godt 9 tdr. hartkorn i Volsted 1664 og 1688 (sidstnævnte år med anm. »øde«). Børn?

17.11.
Maren Nielsdatter Winther
Født efter 1607, (Ferslev).
Kendes kun fra arveafkald 1640. Børn?

18.11.
Anne Nielsdatter Winther
Født efter 1607, (Ferslev)
Kendes kun fra arveafkald 1640. Børn?

19.11.
Kirsten Nielsdatter Winther
Født efter 1607, (Ferslev)
Kendes kun fra arveafkald 1640. Børn?

20.12.
Niels Christensen Winther
Født før 1630
Død 1684, Søndertranders
Fæster af krongård i Søndertranders fra 1650.
Gift _____med
Anne Pedersdatter
Børn af Niels Christensen Winther og Anne Pedersdatter:
32.20.
Karen Nielsdatter Winther, f. 1656, Søndertranders
33.20.
Peder Nielsen Winther
34.20.
Mette Nielsdatter Winther, f. _____

21.12.
Anne Christensdatter Winther
Født før 1630

22.13.
Peder Ibsen Winther
Født 1615, Nøtten gård i Aalborg.
Død omkring 1690, Nøtten gård i Aalborg.
Fæster af krongård i Nøtten, fæstede 13. juli 1640 den gård, som halvbroderen [farens halvbroder?] Vogn Pedersen oplod for ham. Peder Winther var delefoged i Fleskum herred.
Gift 1° _____med
Maren Nielsdatter
Død omkring 1675.
     Datter af Niels.
Gift 2° _____med
Giertrud Jensdatter
Børn af Peder Ibsen Winther og Maren Nielsdatter:
35.22.
Inger Pedersdatter Winther, f. omkr. 1644, Nøtten, d. 1725
36.22.
Jep (Jeppe) Pedersen Winther, f. eft. 1644, Nøtten, d. eft. 1723
37.22.
Jacob Pedersen Winther, f. omkr. 1653, Nøtten gård i Aalborg., d. 1734
38.22.
Niels Pedersen Winther, f. omkr. 1663, Nøtten, d. 1718
39.22.
Kirsten Pedersdatter Winther, f. omkr. 1660, Nøtten
40.22.
Karen Pedersdatter Winther, f. omkr. 1660, Nøtten

23.13.
Poul Ibsen Winther
Født efter 1615, (Nøtten)
Han boede 1653 og 1680 i Fløe, Gravlev sogn (Hornum hrd.), på den ene af de godt 9 tdr. hartkorn store gårde der, som i 1680 var ryttergods.

24.13.
Christen Ibsen Winther
Født efter 1615
Nævnt i skiftet efter faderen, og i Fleskum tingbog 1657 (fol. 58b), som boende i Nøtten. Børn?

25.14.
Peder Pedersen Munk
Født efter 1615.
Nævnt i 1654 og 1660. Børn?

26.14.
Jens Pedersen Winther
Født omkring 1635
Nævnt i 1654, 1660 og 1679. Børn?

27.14.
Karen Pedersdatter Winther
Født efter 1615
Synes død før 1660. Børn?

Generation 10.

28.15.
Niels Pedersen Winther
Født omkring 1631, Volsted
Død dec. 1699, Volsted
Fæstede 1656 gården i Volsted efter faderen. Omkring 10 børn.

Gift _____med
Kirsten Pedersdatter
Død 1728, Volsted
[Gift 1° med Niels Pedersen Winther (omkr. 1631 - dec. 1699); Gift 2° 1700 med Laurids Vognsen].
Børn af Niels Pedersen Winther og Kirsten Pedersdatter:
41.28.
Peder Nielsen Winther, f. omkr. 1671
42.28.
Anne Nielsdatter Winther, f. omkr. 1674
43.28.
Niels Nielsen Winther, f. omkr. 1682
44.28.
Christen Nielsen Winther, f. omkr. 1683
45.28.
Poul Nielsen Winther, f. omkr. 1687
46.28.
Else Nielsdatter Winther, f. omkr. 1690
47.28.
Kirsten Nielsdatter Winther, f. omkr. 1691
48.28.
Johanne Nielsdatter Winther
49.28.
_____

29.15.
___________
     Kendes kun fra mandtal 1660, ikke nævnt ved navn

30.15.
___________
     Kendes kun fra mandtal 1660, ikke nævnt ved navn.

31.15.
___________
     Kendes kun fra mandtal 1660, ikke nævnt ved navn

32.20.
Karen Nielsdatter Winther
Født 1656, Søndertranders
     Børn?
Gift _____med
Peder Jensen

33.20.
Peder Nielsen Winther
Døbt 23 jan. 1659, Søndertranders
Var 1685 i Aalborg, hvor han tjente Mads Jensen. Børn?

34.20.
Mette Nielsdatter Winther
Født _____, Søndertranders

Gift _____med
Christen Christensen

35.22.
Inger Pedersdatter Winther
Født omkring 1644, Nøtten
Død 1725

Gift _____med
Jens Lauridsen Dahl
Født omkring 1650.
Død 1715
«Skal boe paa en gaard i Jylland som heder Øfergaard i Ferslev sogn i Aallborg Stift».

36.22.
Jep (Jeppe) Pedersen Winther
Født efter 1644, Nøtten
Død efter 1723.
Flyttede til Norge. I 1719 i Inderøyens fogderi ved Trondhjem. Børn?
Jeppe Winter er i 1723/24 satt op som eier av gården Ulvsvåg, Hamarøy. Denne gård hadde han arva etter sin bror, Nils Winter som var lensmann i Hamarøy.

Gift _____med
Ingeborg Jørgensdatter BøyesenBørn af Jep (Jeppe) Pedersen Winther og Ingeborg Jørgensdatter Bøyesen:
50.36.
Peder Jeppesen Winther
51.36.
Maren Jeppesdatter Winther, d. 1759, Hamarøy
52.36.
Lisbeth (Elisabeth) Jeppesdatter Winther

37.22.
Jacob Pedersen Winther
Født omkring 1653, Nøtten gård i Aalborg.
Død 1734.
     Gårdeier på Tranøy. Handelsborger.
     Skifte 1730-1738, Tranøya, Dyrøy tinglag.14: protokollnr. 138, folio 121b..


Gift _____med
Mariette Nielsdatter Høstmark
Født omkring 1662, Gildeskål.
Død 1752, Tranøy.16,15.
     Datter af Niels Jonssøn (Jenssøn) Høstmark og Karen Olufsdatter Homle (Humble).
     Skifte 1753-1767, Nordstraumen, Dyrøy tinglag.14: protokollnr. 141, folio 6b..

Børn af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark:
53.37.
Peder Jacobsen Winther, d. 1756
54.37.
Niels Jacobsen Winther, f. omkr. 1685
55.37.
Maren Jacobsdatter Winther, f. omkr. 1685, d. 1771, Sørreisa.
56.37.
Karen Jakobsdatter Winther, f. omkr. 1688, d. 1767, Sørreisa.
57.37.
Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther, d. omkr. 1778
58.37.
Trine Jacobsdatter Winther
59.37.
Aasel Jacobsdatter Winther, f. omkr. 1697, Tranøy., d. 1743, Trondenes.
60.37.
Jacob Jacobsen Winther, f. omkr. 1698, d. 1782, Sørreisa.

38.22.
Niels Pedersen Winther
Født omkring 1663, Nøtten
Død okt. 1718.
     Flyttede til Norge, hvor han blev lensmand i Hamarøy. Ingen børn
     Eier av Ulvsvåg, Hamarøy, der senere eiedes af hans bror Jeppe Pedersen Winter
     Skifte 30 okt. 1719, Hamarøy.11: Avdøde Nils Pedersen Winter «forrige Lensmand udj Hamerøe fjerding, som til sin døde dag in october 1718 war fuld mæktig hos Enken Dydsirede Matrone Aasle onsdatter Ulvsvog». Arvingene er hans søsken: Jacob Pedersen Winter, Tranøen i Senjens fgd.; Jeppe Pedersen Winter «skal findes udj Inderøens fogderi wed Trondhjem og som wed skrifwelse fra Sorenskrifweren af Dato 9 dec 1718 der var Decommanderet fogden Sieg Johan Helsing til befordring, er advaret om sin Sal Broders frafall»; Peder Jeppesøn Winter, i Senniens fgd., brorsønn av avdøde; Karen Pedersdatter Winter, gift med Lars Jansen Brandt, «Kongel. Mayest. Stalnester udj Kiøbenhafn»; Inger Pedersdatter Winter, gift med Jens Larsøn Dahl «skal boe paa en gaard i Jylland som heder Øfergaard i Ferslev sogn i Aallborg Stift»; Kiersten Pedersdatter Winther, Øfergaard i Jylland. Sølv mrk.: 1 kaupskaal med N:W.; 1 Fladskaftet do.; 40 Støcker Westknapper; 35 Støcker do.; 1 liden sølfkande med den søsters nafn paa laaked; 1 beger med 4 nafn paa; 1 do. med 1673 aarstall paa; 1 beger; 1 laag beger med N:W nafn paa; 1 forgylt beger med P:L:S S:D:D.; 1 liden brændevins do.; 1 stor lap brendevinskaal; 1 brendevinskaal; 1 liden lap mjødskaal; 1 brendevinskaal med E:E:S A:C:D.; 1 ditto med P:A:S paa; 1 ditto; 2 Støcker magn flad Skaftede Skur med H:H:S:F og 1689 aarstall; 1 Fladskafted ditto med 1697; 1 do.; 1 do. med PLS nafn paa; 2 gl fladskafted; 1 Rødt Kruvge med Sølflaag paa samt Mons Jacob Winter staae; 1 Hvid do. Kruus med Sølflaag paa hvoraf Enken tilhør halfparten till. Kaaber: 1 bøt kaaber kiedel No 1..


39.22.
Kirsten Pedersdatter Winther
Født omkring 1660, Nøtten
2 Børn.
Gift _____med
Niels Lauridsen
Gårdfæster i Torderup (Gunderup sogn) under Aalborg Hospital.
[Gift 1° med _____; Gift 2° med Kirsten Pedersdatter Winther (f. omkr. 1660)].

40.22.
Karen Pedersdatter Winther
Født omkring 1660, Nøtten
     Børn?
Gift _____med
Lars Jensen Brandt
     Kongelig staldmester, København.

Generation 11.

41.28.
Peder Nielsen Winther
Født omkring 1671
Gift 5 mar. 1702, Gunderup med
Karen Gregersdatter
Født _____, Flamsted?

42.28.
Anne Nielsdatter Winther
Født omkring 1674

43.28.
Niels Nielsen Winther
Født omkring 1682

44.28.
Christen Nielsen Winther
Født omkring 1683

45.28.
Poul Nielsen Winther
Født omkring 1687
Gift 11 mai 1721, Volsted med
Boel Jensdatter

46.28.
Else Nielsdatter Winther
Født omkring 1690
Gift 24 mar. 1720, Volsted med
Christen Troelsen


47.28.
Kirsten Nielsdatter Winther
Født omkring 1691
Gift 1 jan. 1713, Volsted med
Axel Christensen

48.28.
Johanne Nielsdatter Winther
Døbt 22 jan. 1693
Gift 30 apr. 1719, Volsted med
Anders Mortensen